Home Login 명예의 전당 잉풀아이
 
영어퀴즈왕
Logo
Community
뉴스
뉴스
지난 뉴스
우리들의 공간
Talk Talk
Friends
Event
잉풀체험수기
알림공간
공지사항
도와주세요!
 
Home > Community > Friends
지역 취미 별자리 혈액형
 
친구에게 반가운 인사하기 내가 작성한 글보기  
 
강서인(si1203)        
  친구요청
 
혈액형 : B형 별자리 : 물병
취   미 : 만들기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
이소정(sj0501)        
  친구요청
 
혈액형 : O형 별자리 : 물병자리
취   미 : 독서, 먹기, 그림그리기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
송민준(mj1101)        
  친구요청
 
혈액형 : O형 별자리 : 몰라.
취   미 : 없어. 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
김나연(ny1001)        
  친구요청
 
혈액형 : O형 별자리 : ~
취   미 : ?????? 지   역 : 부산 사하구
Homepage : ?
 
  인사하기 0
 
 
김서현(sh0401)        
  친구요청
 
혈액형 : B형 별자리 : 사수자리
취   미 : 책읽기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
윤다은(de0805)        
  친구요청
 
혈액형 : A형 별자리 : 사수
취   미 : . 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
정예린(yr0401)        
  친구요청
 
혈액형 : A형 별자리 : 게 자리
취   미 : 그림 그리기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
이채훈(ch0601)        
  친구요청
 
혈액형 : A형 별자리 : 사람
취   미 : 게임 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
김지희(jh0401)        
  친구요청
 
혈액형 : A형 별자리 : 잉투스
취   미 : 영어읽기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
정가연(gy0301)        
  친구요청
 
혈액형 : O형 별자리 : 전갈자리
취   미 : 그림그리기 지   역 : 부산 사하구
Homepage :
 
  인사하기 0
 
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
프로필수정하기